نصب و راه اندازی​

نصب و راه اندازی

فرآيند نصب آسانسور، امري تخصصي است كه نيازمند دقت، مهارت و دانش كافي مي باشد. حتي بهترين قطعات در صورت نصب نامناسب، كارآيي پاييني خواهند داشت در حاليكه يك نصب مناسب حتي با قطعات متوسط، مي تواند ساليان سال براي مشتريان، آسانسوري مطلوب را فراهم سازد. اين نكته نشانگر اهميت فرآيند نصب آسانسور مي باشد.
ويژگيهاي واحد نصب گروه آسانسور پايتخت شامل موارد زير مي باشد:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *