سرویس، نگهداری و تعمیرات​

سرویس، نگهداری و تعمیرات

گروه آسانسور پایتخت تحويل آسانسور به كارفرما را پايان تعهد خود نمي داند. در واقع پايان نصب آسانسور، آغاز تعهد ماست. ما به اين اصل پايبنديم و حمايت و پشتيباني از خدمات ارائه شده به مشتريان را طي ساليان متمادي وظيفه خود مي دانيم. گارانتي يك ساله، تامين قطعات و پشتيباني 10 ساله از ويژگيهاي واحد گارانتي و پشتيباني نصب مي باشد.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *