بازسازی آسانسورهای قدیمی​

بازسازی آسانسورهای قدیمی

آیا میدانید بیشترین حوادث آسانسور ناشی از مستهلک شدن قطعات ان می باشد؟
آیا میدانید این حوادث با یک رسیدگی به موقع قابل پیشگیری است؟
گروه فنی مهندسی پایتخت این خدمت را به صورت زیر ارائه می نماید:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *