توضیحات پروژه

  • گروه آسانسور پایتخت پروژه آقای زینلی گیشا

محل پروژه: گیشا خیابان 32 منزل آقای زینلی
مشخصات: 7 توقف با درب اتوماتیک
کابین استیل